Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  תקנות תובענות ייצוגיות בהמשך לחוק תביעה ייצוגית

  חוק תובענות ייצוגיות אמנם פורסם בשנת 2006, אך "תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע 2010" ביקשו להוסיף מספר חידושים. למרות הרצון הטוב של המחוקק, עלו בקרב מספר אנשי מקצוע תהיות לגבי האופן בו תקנות אלו באמת מחדשות את היחס אל תביעה ייצוגית בישראל.תקנות תובענות ייצוגיות בהמשך לחוק תביעה ייצוגית

  חשוב לזכור כי המטרה של התקנות היא לא להחליף את חוק התובענות הייצוגיות, אלא ליצור מצב בו החידושים מרעננים את ההלכות הקיימות והנהוגות במסגרת בתי המשפט.

  תוכן עניינים

  המחוקק יצר בעזרת התקנות מסגרת מסודרת יותר להגשת תביעה ייצוגית, במטרה לשרת את כל הצדדים אשר לוקחים חלק בהליך ייצוגי. כדאי להיכנס אל עובי הקורה ולבחון את הנושאים הנידונים במסגרת התקנות.

  חידוש במסגרת הזמן להגשת תגובות

  תקנות התובענות הייצוגיות פותחות בהגדרה של מספר מונחים אשר לא הופיעו בחוק המקורי. התקנות מגדירות "אמצעי אלקטרוני" ו"יעד הגשה אלקטרוני" על פי האופן בו הם מופיעים בתקנות סדר הדין האזרחי.

  ניתן לשער כי מטרת השימוש במונחים אלו היא לעזור לאזרחים המעוניינים להשתמש באמצעים אלקטרוניים לצורך הגשת בקשות לאישור תביעה ייצוגית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לאחר מכן מצליחות התקנות לחדש את הנושא של תביעה ייצוגית בעזרת התייחסות אל מועד הגשת כתבי הטענות. לפני פרסום התקנות הליך הבקשה לאישור היה כפוף לתקנות הדין האזרחי, ולנתבע ניתן פרק זמן של 20 ימים בלבד לצורך הגשת תגובה.

   מסגרת זמן זו העלתה טענות וביקורת, ולכן בתקנות החדשות חלה התחשבות ונקבעה מסגרת זמן של 90 ממועד הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. תקופה צריכה לעזור לנתבעים אשר מתמודדים עם דרישות לפיצויים וסעדים בהיקף סכומים אדיר.

   הגשת כתב הגנה

   עוד חידוש אותו ניתן לראות בתור מיטיב בעיקר עם הנתבעים קובע כי ניתן להגיש כתב הגנה תוך 45 ימים לאחר אישור התובענה כייצוגית.

   חשוב להבהיר כי תקנה זו אינה עולה בקנה אחד עם קביעה של בית המשפט העליון, על פיה כתב הגנה המוגש במסגרת הליך ייצוגי יוגש במקביל אל תגובת הנתבעים לבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

   המחוקק מאמץ בעזרת תקנות תובענות ייצוגיות את הגישה הרואה בכתב ההגנה כתב טענות מיותר, זאת כל עוד לא ניתן אישור לכך שמדובר על תביעה ייצוגית.

   ניתן להגיש כתב הגנה תוך 45 ימים לאחר אישור התובענה כייצוגית

   קדם משפט

   גם בכל הנושא הקשור אל העניין הקדם משפטי ניתן למצוא מספר חידושים המופיעים במסגרת התקנות. במסגרת חוק תובענות ייצוגיות 2006, הצדדים נהגו במשורה בכל הנוגע לשימוש בכלים העומדים לרשותם בעת ביצוע שלב הבקשה.

   כעת מקנות התקנות לבית המשפט את הזכות להורות על קיום קדם משפט, במטרה לקצר את ההליכים של תביעות ייצוגיות ולהביא לחשיפת מרבית של האמת. בין יתר הכלים עליהם יכול להורות בית המשפט נמצאים גילוי מסמכים, מינוי מומחים והצגת שאלונים.

   כך מרחיבות התקנות את הוראות החוק

   הרחבה של הוראות החוק נחשבת גם היא חידוש של תקנות התובענות הייצוגיות. אפשר לקחת כדוגמא מקרה של תובע ייצוגי הבוחר להסתלק מהבקשה שהגיש לאישור תובענה כייצוגית.

   עליו לקבל את אישור בית המשפט ולפרט האם קיבל טובת הנאה כלשהי בתמורה. ניסוח זה של התקנות עוזר לבית המשפט לזהות מקרים בהם תובע קיבל טובת הנאה מיוחדת במטרה לזנוח את האינטרס הקבוצתי.

   מצד שני, תובע המעוניין לוותר על ערעור שהגיש במהלך תביעה ייצוגית יכול לעשות זאת מבלי לקבל את אישורו של בית המשפט.

   לבסוף התקנות מרחיבות את הנדרש מן התובע בשלב הגשת הבקשה להסתלקות, קובעות כי עליו לפרסם הודעה ומורות על העברת ההודעה למספר גופים מפורטים.

   *המידע המשפטי המופיע באתר מידע משפטי lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף