Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  מהו אישור נוטריוני למסמכים?

  כאשר אנו מבקשים כי מסמכים בעלי משמעות משפטית, יוכרו כראיה בבית משפט או ברשויות וגופים אחרים, אנו נדרשים לצרף אל המסמך, אישור נוטריוני. 

  מהו אישור נוטריוני למסמכים?אישור זה משמעותו כי המסמך שהגשנו, אומת ואושר על ידי נוטריון, כך שניתן להסתמך על האמור בו. משניתן אישור נוטריוני למסמך, ניתן לראות בו כראיה מספקת לכל אמירה ומעשה של הנוטריון או של אדם אחר, בהקשר לאישור.

  תוכן עניינים

  הנוטריון מאמת ומאשר מסמכים בעברית, כאשר נוטריון לאנגלית, עושה זאת גם לגבי מסמכים הכתובים בשפה האנגלית.

  למעשה, ניתן לקבל אישור נוטריוני לכל מסמך משפטי כמפורט בחוק הנוטריונים, בכל שפה ובלבד שהנוטריון שולט בשפת המסמך. לעניין זה נציין כי במרבית המקרים, יש לתרגם מסמך בשפה זרה לעברית, כדי להגישו כראיה.

  מהו אישור נוטריוני?

  חוק הנוטריונים קובע את סמכויותיהם של הנוטריונים, כאשר למעשה כל פעולה שמבצע הנוטריון, נקראת אישור נוטריוני. קבלת אישור נוטריוני על מסמך, משמעותה כי מסמך זה יכול לשמש כראיה בהליך משפטי או בהליכים אחרים, של רשויות שונות ולא יהיה צורך בראיות נוספות להוכחת האמור בו.

  מגיש המסמך לא צריך לזמן לעדות את הנוטריון אלא די בכך כי חותמת הנוטריון מצויה על המסמך. במידה והמסמך מיועד לשימוש בארץ, די באישורו של הנוטריון, אולם כאשר יש להגיש את המסמך במדינה אחרת, יש לקבל חותמת אפוסטיל.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   סמכויות הנוטריון

   הנוטריון מעניק אישורים נוטריונים לסוגים שונים של מסמכים משפטיים למשל, יפוי כח, תצהירים, הצהרות וכיו"ב. מלבד אימות חתימות ואישורים על זכות החתימה, רשאי הנוטריון להעניק אישורים נוספים, למשל :

   1. אישור נוטריוני של תרגום: לפונה, מסמך בשפה אחת והוא תורגם לשפה אחרת. נוטריון השולט בשתי השפות, יכול לתת אישור נוטריוני על נכונות התרגום שבוצע.
   2. אימות הסכם ממון: בני זוג אשר מעוניינים לחתום על הסכם ממון, לפני הנישואין, יגיעו אל משרד הנוטריון, אשר יאמת את ההסכם.
   3. מתן אישורי חיים: זהו אישור הנדרש לרשויות שונות, המשלמות קצבה כספית ומבקשות לוודא כי המוטב בחיים.

   הקפדה על נהלי העבודה

   כאשר הנוטריון מעניק אישור נוטריוני למסמך, יש לדבר משמעות גדולה מאוד. מסמך זה הופך לראיה מספקת לכל האמור במסמך ולכל הנעשה על ידי הנוטריון ואנשים אחרים, בהקשר לאותו המסמך.

   לאור כוחו של האישור הנוטריוני, ישנה חשיבות אדירה לכך כי כל הנוטריונים, לרבות נוטריון לאנגלית, יקפידו על נהלי העבודה הנוטריונית, כפי שקבועים הם בדין.

   נוסף על הוראות חוק הנוטריונים ותקנותיו, ישנן גם הנחיותיה של ועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין ועל הנוטריון, למלא גם אותן, בקפידה.

   נתבקש נוטריון לתת אישור נוטריוני על כך כי אדם החתום על מסמך כלשהו בשם אחר, היה מוסמך לעשות כן. הנוטריון לא ייתן את האישור, מבלי שהוצג לו עצמו, אישור בכתב על קיומה של זכות החתימה.

   אישור זה יכול להיות למשל, יפוי כח או פרוטוקול החלטה של דירקטוריון.

   כשירות הפונה לביצוע הפעולה

   כוחו של אישור נוטריוני, מחייב נקיטת אמצעי זהירות אשר ימנע מצב שבו ניתן אישור נוטריוני שלא כדין. לפיכך, מחויב כל נוטריון וכן נוטריון לאנגלית, לבצע את העבודה הנוטריונית על פי הוראות החוק וועדת הנוטריונים.

   אחת ההוראות החשובות ביותר על אופן ביצוע העבודה הנוטריונית היא בדיקת כשירות הפונה לבצע את הפעולה.

   חל איסור מפורש על הנוטריון, לתת אישור נוטריוני לכל פעולה, כאשר ישנו חשש כי המבקש, אינו כשיר לביצוע הפעולה, אותה הוא מבקש מהנוטריון לאשר. כמו כן, יוודא הנוטריון, טרם ייתן אישור נוטריוני, כי מבקש הפעולה פועל מרצון חופשי ולא בשל לחץ או כפייה של אחר.מחויב כל נוטריון וכן נוטריון לאנגלית, לבצע את העבודה הנוטריונית על פי הוראות החוק וועדת הנוטריונים

   שכר עבור אישור נוטריוני

   נוטריונים הם עורכי דין במקצועם אך כאשר הם מעניקים שירותים נוטריונים, הם פועלים כרשות. להבדל זה יש משמעויות רבות, למשל, לעניין השכר. עורך דין רשאי לגבות, עבור ייעוץ משפטי, שכר טרחה כראות עיניו.

   הוא אינו יכול לגבות שכר מופרז אך ישנו ללא ספק, שיקול דעת וההחלטה איזה שכר לגבות, היא שלו בלבד.

   לעומת זאת, כאשר עורך הדין פועל כנוטריון, יגבה עבור אישור נוטריוני, את השכר הקבוע בהודעת הנוטריונים. למשל, עבור מתן אישור נוטריוני של אימות חתימה, יגבה נוטריון 156 ₪ עבור החותם הראשון.

   במידה וישנם חותמים נוספים, יגבה הנוטריון 62 ₪ תוספת עבור כל חותם. אישור נוטריוני למסמכים, פירושו כי המסמך יוכר כראיה מספקת בהליך משפטי או בהליכים אחרים בפני רשויות וגופים.

   הנוטריון נותן את אישורו על ידי הטבעת החותמת על גבי המסמך. טרם יעניק אישור נוטריוני, יוודא הנוטריון את כשירות מבצע הפעולה ואת שכרו עבור האישור, יגבה על פי הקבוע בהודעת השכר.

   *המידע המשפטי המופיע באתר Lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף